ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN AI Total B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen en (aanvullende) overeenkomsten tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AI Total B.V. (hierna verder te noemen: ”AI TOTAL”) en een Opdrachtgever, waarop AI TOTAL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover door partijen van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk – op onderdelen – is afgeweken.

1.2 Onder Opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met AI TOTAL een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 Iedere afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden dient door partijen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Indien voor een bijzonder geval afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen, dan blijven voor alle overige transacties deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.4 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van AI TOTAL , ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. AI TOTAL wijst uitdrukkelijk de door Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.

1.5 AI TOTAL heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voor reeds aanvaarde opdrachten zullen echter steeds gelden de voorwaarden, bedingen en bepalingen, die van kracht zijn op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. AI TOTAL zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden.

1.6 Met betrekking tot de (tussen-)kopjes zoals deze in de onderhavige voorwaarden worden gehanteerd, geldt dat hieraan op geen enkele wijze rechten kunnen worden ontleend. De (tussen- )kopjes laten onverlet de inhoud en gelding van ieder (sub)artikel zoals gebruikt in deze voorwaarden.

Artikel 2 – Offertes

2.1 Alle aanbiedingen, ook die, gedaan door middel van door AI TOTAL uitgegeven prijslijsten, zijn slechts vrijblijvend, indicatief en niet-bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Tenzij anders vermeld is de aanbieding gedurende dertig dagen van kracht.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een overeenkomst, hoe ook genaamd, komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door AI TOTAL . Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit een schriftelijke bevestiging van AI TOTAL , danwel uit het feit dat zij binnen 14 dagen uitvoering geeft aan de overeenkomst.

3.2 Aanvullende afspraken of wijzigingen met betrekking tot de gesloten overeenkomst, binden AI TOTAL slechts indien deze binnen een termijn van 14 dagen door haar schriftelijk worden bevestigd.

3.3 Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding of offerte wordt verstrekt, wordt de verstrekte factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen drie werkdagen na factuurdatum.

3.4 AI TOTAL is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te verkrijgen met betrekking tot zowel de betalings- als overige verplichtingen van Opdrachtgever.

3.5 AI TOTAL is bevoegd om, indien dit noodzakelijk danwel wenselijk wordt geacht voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht, bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan Opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave. 3.6 Opdrachtgever is gehouden tijdig alle informatie en eventuele bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de door AI TOTAL gehanteerde prijzen exclusief BTW, inen uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen, rechten en kosten.

4.2 Termijnleveringen worden uitgevoerd tegen prijzen, geldende op de dag van aflevering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3 De door AI TOTAL gehanteerde prijzen worden bevestigd middels de opdrachtbevestiging, en zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst bekende prijsbepalende factoren.

4.4 AI TOTAL is gerechtigd om in de vorm van een toeslag op de in dit artikel bedoelde prijzen aan opdrachtgever door te berekenen alle niet in die prijzen berekende (meerdere) kosten, rechten, lasten en belastingen, die met de import, de productie, het verrichten van diensten, de verwerking, de belading, het vervoer, de lossing of de levering, verband houden, voorzover die (meerdere) kosten, rechten, lasten en belastingen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst aan AI TOTAL niet bekend waren en tijdens een normale uitvoering daarvan voor haar ontstaan of aan haar in rekening worden gebracht. Indien een prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

4.5 Indien tussen partijen een korting, van welke aard en onder welke benaming ook, op de in dit artikel bedoelde prijzen wordt overeengekomen, heeft AI TOTAL te allen tijde het recht deze korting zonder inachtneming van een termijn in te trekken of te wijzigen. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor overeengekomen omzetbonussen.

Artikel 5 – Levering en transport

5.1 Alle goederen worden franco K.I. Station danwel bij Opdrachtgever geleverd voor risico van AI TOTAL.

5.2 Opdrachtgever is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze conform de inhoud van de overeenkomst aan hen ter beschikking worden gesteld, danwel op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd.

5.3 Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (af)levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval eveneens alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de kosten van opslag, verschuldigd zijn.

5.4 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter bezorging wordt aangeboden, danwel het moment waarop het gekochte conform de inhoud van de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.

5.5 Het is AI TOTAL toegestaan verkochte goederen in delen te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is AI TOTAL bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.6 Indien de aard van de goederen zich niet leent voor opslag, is AI TOTAL gerechtigd de zaken door te verkopen, onverminderd haar aanspraak jegens Opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

Artikel 6 – Levertijden

6.1 De in de overeenkomst en aanbieding opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als zogenaamde ‘fatale’ termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Overschrijding van de levertermijn, hoe dan ook ontstaan, geeft de Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, ontvangst van de producten te weigeren en/of betaling achterwege te laten. Wel heeft Opdrachtgever het recht AI TOTAL schriftelijk een nieuwe redelijke termijn te stellen, welke nimmer minder dan 14 dagen zal bedragen, bij niet inachtneming waarvan Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd is de overeenkomst, voorzover niet uitgevoerd, te ontbinden. Opdrachtgever heeft ook in dit geval geen recht op vergoeding van enige door hem geleden schade.

Artikel 7 – Monstername

7.1 Indien door AI TOTAL een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van de te leveren goederen kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zal worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8 – Wijzigingen en annulering

8.1 Wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien de gewenste wijziging schriftelijk aan AI TOTAL is medegedeeld door Opdrachtgever en deze vervolgens door AI TOTAL schriftelijk akkoord is bevonden. Kosten en eventuele schade welke het gevolg zijn van deze wijziging, kunnen door AI TOTAL aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8.2 Indien Opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze geheel danwel gedeeltelijk annuleert, wordt 20% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van AI TOTAL om volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 9 – Betalingen

9.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dienen alle facturen te worden betaald door middel van een wettig betaalmiddel, uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum zonder enige korting of verrekening. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. De Opdrachtgever zal derhalve van rechtswege in gebreke zijn indien een betalingstermijn zal zijn verstreken, zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist.

9.2 Het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling noodzakelijk is, bij niet stipte betaling van het overeengekomen bedrag op de vervaldag; wanneer Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, tot boedelafstand overgaat, surseance van betaling aanvraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd; wanneer enig beslag op het geheel danwel een gedeelte van de zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd; wanneer Opdrachtgever overlijdt, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden; enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichtingen niet nakomt; overgaat tot staking of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder begrepen de inbreng van zijn onderneming in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn onderneming. Zulks onverminderd het recht van AI TOTAL op vergoeding van kosten, schade en interesten.

9.3 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente, boete(s) en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.4 Indien de Opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan AI TOTAL de rente verschuldigd over alle te late betalingen van 2 % per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is de Opdrachtgever de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van minimaal 15% van het bedrag van de achterstallige betaling. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door AI TOTAL worden gemaakt om tot incasso van de door Opdrachtgever uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarder, zaakwaarnemers en incassobureaus.

9.5 Indien AI TOTAL bijvoorbeeld in financieel of zakelijk opzicht ongunstige berichten ontvangt over Opdrachtgever, is AI TOTAL gerechtigd, ook indien deze situatie zich voordoet na schriftelijke bevestiging van de opdracht, vooruitbetaling, contante betaling danwel zekerheid voor betaling te eisen. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft AI TOTAL het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van AI TOTAL tot vergoeding van (on)kosten en winstderving.

9.6 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals deze in dit artikel alsmede in deze overeenkomst zijn aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 10 – Klachten

10.1 De Opdrachtgever dient bij levering en bij in ontvangstneming van de goederen en/of diensten te controleren of de levering met de bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan direct, althans binnen 8 dagen na (af)levering schriftelijk melding moet maken bij AI TOTAL .

10.2 Klachten behoren direct nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden door Opdrachtgever of afnemer gemeld te worden bij AI TOTAL , bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

10.3 Indien Opdrachtgever reclameert, is hij verplicht de goederen in onveranderde staat te laten, totdat AI TOTAL de klachten heeft onderzocht.

10.4 Reclames dienen AI TOTAL rechtstreeks binnen de in dit artikel genoemde termijn(en) na aflevering van de betreffende goederen schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede onder vermelding van factuur- en pakbonnummer. Ieder recht van reclame vervalt indien de goederen reeds in gebruik zijn bij Opdrachtgever (danwel een derde), welke door behandeling, bewaring of transport, aard, uiterlijk of samenstelling heeft veranderd.

10.5 Klachten geven Opdrachtgever geen recht om betaling op te schorten terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

10.6 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend bij AI TOTAL en wel uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.7 Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever goederen van AI TOTAL zal keuren of laten keuren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen 8 dagen nadat hem daartoe door of namens AI TOTAL de gelegenheid is geboden, worden de goederen geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd.

10.8 Ingeval van tijdige en gegronde reclamatie zal AI TOTAL naar eigen keuze alsnog de overeengekomen prestatie leveren, de goederen herstellen, vervangen of crediteren.

10.9 Retournering van het geleverde door Opdrachtgever kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van AI TOTAL , onder de door haar te bepalen voorwaarden.

Artikel 11 – Verplichtingen AI TOTAL

11.1 AI TOTAL zal zich zoveel mogelijk inspannen om te voldoen aan de van overheidswege gestelde eisen ten aanzien van de door haar te verkopen goederen. De goederen worden alleen ter verkoop aangeboden, nadat ze vaktechnisch uitgebreid zijn onderzocht en de overeengekomen eigenschappen in overeenstemming zijn met de daarbij behorende omschrijvingen.

11.2 Gegevens vermeld in nieuwsbrieven, advertenties, documentatie en bij lezingen, danwel uitlatingen van medewerkers van AI TOTAL , zijn niet bindend en kunnen nimmer gezien worden als enige vorm van garantie. AI TOTAL is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele fouten en afwijkingen daarin.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 AI TOTAL is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2 Indien AI TOTAL door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, vertraagde levering door Opdrachtgevers van AI TOTAL , heeft AI TOTAL het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en de overeenkomst binnen een redelijke termijn alsnog uit te voeren, ofwel indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

12.3 Opdrachtgever heeft daarentegen niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. Ontbinding dient in dat geval schriftelijk binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de termijn van een maand plaats te vinden.

12.4 Onder overmacht worden onder meer - maar niet limitatief - verstaan: oorlog, staat van beleg, oproep, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, werkstaking, gebrek aan hulpmiddelen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie en/of watervoorzieningen en/of communicatiemiddelen, verkeersstoornissen, defect aan machines en/of gereedschappen, besmettelijke veeziekten, redelijkerwijs onvoorzienbare slechte kwaliteit, productiviteit en gezondheid van de bij de uitvoering van de overeenkomsten gebruikte en te gebruiken runderen, sperma en embryo’s (waaronder begrepen de aanwezigheid van ongewenste – en de afwezigheid van gewenste – genen, tegenvallende drachtresultaten en onverwacht lange duur van de dracht), alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens AI TOTAL door welke oorzaak ook, zonder dat AI TOTAL invloed van een ander op zijn bedrijf behoeft aan te tonen.

12.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 13 – Industriële en intellectuele eigendom

13.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, behoudt AI TOTAL de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte goederen, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, monsters en offertes. Deze goederen blijven eigendom van AI TOTAL en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming en op straffe van verbeurte van een boete van € 25.000,-- voor iedere overtreding te voldoen aan AI TOTAL , niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening heeft gebracht.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Voor gebreken in geleverde goederen alsmede terzake van (bijkomende) dienstverlening is de aansprakelijkheid van AI TOTAL beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag, danwel voor ten hoogste het bedrag van het honorarium dat AI TOTAL in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van AI TOTAL of haar leidinggevende ondergeschikten.

14.2 Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen AI TOTAL verzekerd is, danwel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

- niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

- AI TOTAL is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) danwel personen, zowel bij Opdrachtgever als bij derden.

14.3 In ieder geval is AI TOTAL niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door handelingen of werkzaamheden zoals verricht door Opdrachtgever of derden na levering, danwel het onjuiste gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid als gevolg daarvan voor het doel, waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft.

14.4 Meer in het bijzonder is AI TOTAL nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van redelijkerwijs niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare besmettelijk veeziekte(n), (duur van de) dracht, slechte kwaliteit, productiviteit en gezondheid van bij de uitvoering van de overeenkomsten gebruikt(e) sperma, embryo’s en/of runderen. AI TOTAL is derhalve ook niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verband houdt met aanwezigheid (respectievelijk afwezigheid) van niet gewenste (respectievelijk gewenste) erfelijke eigenschappen (bijvoorbeeld in verband met recessieve genen) van de bij de uitvoering van de overeenkomsten gebruikt(e) runderen, sperma en embryo’s.

14.5 Evenmin is AI TOTAL aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt bij toepassing of het gebruik van een (bijkomend) advies, danwel werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van AI TOTAL.

14.6 Vanaf het moment van levering van de goederen aan Opdrachtgever, is AI TOTAL gevrijwaard voor alle aanspraken van derden, waaronder betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan tengevolge van de samenstelling en/of fabricagefouten danwel door enigerlei andere oorzaak.

14.7 De in de vorige leden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van AI TOTAL of haar ondergeschikten

14.8 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat een derde wordt ingeschakeld, dan is AI TOTAL niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van deze derde. Opdrachtgever vrijwaart AI TOTAL voor aanspraken van en door derden.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

15.1 De eigendom van alle door AI TOTAL aan Opdrachtgever verkochte producten blijft bij AI TOTAL zolang Opdrachtgever de vorderingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Opdrachtgever de vorderingen uit de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Opdrachtgever de vorderingen wegens het tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, daaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

15.2 Door AI TOTAL afgeleverde goederen die krachtens het vorige subartikel onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Opdrachtgever is daarbij niet bevoegd de desbetreffende goederen te verpanden of daar enig ander (beperkt) recht op te vestigen.

15.3 Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is AI TOTAL gerechtigd de afgeleverde goederen waarop het in het eerste lid van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Opdrachtgever of derde(n) weg te (doen) halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 15% van het door hem verschuldigde (factuur)bedrag of gedeelte daarvan.

15.4 Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van AI TOTAL :

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings-, waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage aan AI TOTAL te geven;

- alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan AI TOTAL conform artikel 3:239 BW;

- de vorderingen die Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij doorverkopen van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan AI TOTAL conform artikel 3:239 BW;

- onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door AI TOTAL onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij terzake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen; - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan te merken als eigendom van AI TOTAL ;

- medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die AI TOTAL ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de geleverde goederen wil treffen en welke Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf; 15.5 Indien Opdrachtgever na sommatie van AI TOTAL in gebreke blijft medewerking te verlenen als bedoeld in het hiervoor genoemde lid van dit artikel, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van 25% van de openstaande vordering op Opdrachtgever, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van 5% van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke het verzuim van Opdrachtgever voortduurt, onverminderd het recht van AI TOTAL om daarnaast nakoming c.q. volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 – Indeplaatsstelling

16.1 Zowel terzake de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst als terzake de uitvoering van die overeenkomst, is AI TOTAL gerechtigd een ander in haar plaats te stellen. Opdrachtgever geeft AI TOTAL nu voor alsdan zijn toestemming voor deze indeplaatsstelling. De indeplaatsstelling komt tot stand, zodra AI TOTAL , mede namens degene die in haar plaats wordt gesteld, schriftelijk daarvan kennis heeft gegeven.

Artikel 17 – Opschorting en ontbinding

17.1 Indien Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard of de aanvraag daartoe wordt gedaan, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd, indien hij tot liquidatie overgaat, indien beslag is gelegd op alle of essentiële delen van zijn onderneming of bij stillegging van zijn bedrijf, danwel enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Opdrachtgever, heeft AI TOTAL het recht de nakoming van zijn verplichtingen, ook als een begin van de uitvoering is gemaakt, op te schorten danwel de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, zulks onverminderd alle overige aan AI TOTAL toekomende rechten. Alsdan zullen alle op Opdrachtgever uitstaande vorderingen terstond opeisbaar worden.

Artikel 18 – Toepasselijkheid recht en geschillen

18.1 Op alle offertes, overeenkomsten die daaruit voortvloeien en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten Wenen 11 april 1980, trb, 1981, 184 en 196,61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

18.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridisch aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Gelderland. Zulks behoudens voorzover dwingende regels van relatieve competentie aan deze keuze in de weg zouden staan.

18.3 Ingeval van geschillen met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde producten of diensten zijn partijen, zij het slechts op eenparig schriftelijk verzoek, bevoegd om deze te onderwerpen aan een bindend advies van een onpartijdige deskundige, te weten de organisatie Gezonde Dieren (GD) gevestigd te Deventer. De uitspraak van deze benoemde dienst is voor beide partijen bindend. De aangewezen dienst zal beslissen, nadat hij beide partijen in ieder geval in de gelegenheid heeft gesteld hun standpunt éénmaal schriftelijk en éénmaal mondeling toe te lichten en na zonodig getuigen te hebben gehoord. Hij bepaalt in zijn beslissing tevens welke van de partijen de kosten, aan het advies verbonden, geheel of ten dele heeft te dragen